Nasce il Sindacato Autonomo ATA - SAATA - INFORMA N.1 2023

Nasce il Sindacato Autonomo ATA - SAATA - INFORMA N.1 2023

Allegati
Nasce il Sindacato Autonomo ATA - SAATA - INFORMA N.1 2023.pdf